Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Accepto | Más información

Centre Balears Europa

Centre Balears Europa

Enllaços de interès de la UE

Unió Europea

Representació de la Comissió Europea a Espanya

Representació de la Comissió Europea a Barcelona

Oficina del Parlament Europeu a Madrid

Oficina del Parlament Europeu a Barcelona

Xarxa d'Informació a Espanya

 

1.- DOCUMENTS UE

. DOUE Diari Oficial de la Unió Europea. Editat ens les 23 llengües oficials
http://eur-lex.europa.eu/RECH_reference_pub.do

. Sèrie L – Legislació- recull els reglaments, directives, decisions, recomanacions i dictàmens, acords i convenis.

. Sèrie C –Comunicacions- recull els resums de les sentències del Tribunal de Justícia i de Primera Instancia, les actes de les reunions parlamentàries, els informes del Tribunal de Comptes, les preguntes escrites del Parlament Europeu al Consell i a la Comissió i les seves respostes, els dictàmens del Comitè Econòmic i Social i del Comitè de Regions, les convocatòries dels concursos per a la contractació de personal per les institucions de la UE, convocatòries sobre programes i projectes.

. Sèrie S –Suplement- ara anomenat TED (tenders Electronic Daily) només en format electrònic i que recull els anuncis de contractes de subministrament d’obra o servei a partir d’un import determinat.

. Sèrie EE -Edició Especial- per a cada país que s’integra a la Unió Europea i que recull tota la legislació anterior a la data d’adhesió de dit país.

. Documents COM. Font d’informació fonamental per a conèixer l’evolució de les propostes de la Comissió Europea, ja que aquesta els emet com a consulta al Consell, al Parlament, al Comitè Econòmic i Social, al Comitè de Regions i, des de l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa, als Parlaments Nacionals.

http://eur-lex.europa.eu/RECH_actes_preparatoires.do

http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=es

. Documents SEC. Són el documents de treball de la Secretaria General de la Comissió Europea previs als COM. Són documents interns però normalment es poden consultar
http://eur-lex.europa.eu/RECH_actes_preparatoires.do
http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=es

. Documents CES. Recullen els dictàmens del Comitè Econòmic i Social sobre les propostes de legislació de la Comissió
http://eur-lex.europa.eu/RECH_actes_preparatoires.do
www.eesc.europa.eu

. Documents CDR. Emesos pel Comitè de les Regions recullen els dictàmens sobre les propostes de la Comissió
http://eur-lex.europa.eu/RECH_actes_preparatoires.do
www.cor.europa.eu/red/es/reddocs.htm

. Llibres verds http://europa.eu/documentation/official-docs/greenpapers/index_es.htm

 i llibres blancs http://europa.eu/documentation/official-docs/whitepapers/index_es.htm

La Comissió publica els llibres verds amb la intenció de provocar el debat sobre un tema concret i així conèixer la opinió que serà recollida en els llibres blancs i que, a més, ja contendran les propostes acceptades per les institucions. Una vegada aprovat el llibre blanc podrà derivar en un programa o text legislatiu. Ambdós són publicats com a document COM i, depenent de la seva importància, seran editats com a monografies

. Fitxes de síntesi legislativa: organitzades per matèries i actualitzades periòdicament

http://europa.eu/legislation_summaries/index_es.htm

. Documents del Parlament Europeu: a www.europarl.europa.eu.

Els principals es divideixen en tres sèries

• Sèrie A: informes del Ple
• Sèrie B: Propostes de resolució de decisió, preguntes orals i mocions de censura
• Sèrie C: Documents presentats per altres institucions comunitàries , pressuposts, consultes i posicions comunes

. Documents de la Comissió Europea: a més dels ja esmentats COM, SEC i llibres verds i blancs a, cada Direcció General publica els seus informes i revistes. . El Catàleg complet de publicacions és assequible a l’Oficina de Publicacions, EU Bookshop http://bookshop.europa.eu. Pel que fa a les estadístiques,  es pot accedir a l’EUROSTAT o oficina estadística des de http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home que recopila les dades dels instituts nacionals d’estadística dels Estats membres per harmonitzar-los amb una metodologia pròpia i amb elles elaborar les estadístiques oficials de la UE, editades en francès, anglès i alemany.

 INFORMACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y ORGANISMOS NACIONALES
. Documents del Consell: a  http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=es es pot consultar l’agenda i discursos del president, fitxes informatives i Conclusions de la presidència del Consell 

 . Documents del Consell de la Unió Europea: cada formació del Consell té una pàgina específica
http://www.consilium.europa.eu/homepage?lang=es

. Documents del Tribunal de Justícia i del Tribunal General
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

. Documents del Banc Central Europeu
www.ecb.europa.eu

. Llibreria de la Unió Europea: EU Bookshop
www.bookshop.europa.eu

2.- BASES DE DADES UE

L’accés principal a la informació és el de la pàgina Europa www.europa.eu que inclou l’enllaç a totes les bases de dades que es poden classificar en:

. Bases legislatives

. La pàgina ’”Europa” http://europa.eu/eu-law/index_es.htm ofereix l’accés a les diferents bases de dades de legislació i jurisprudència

. EUR-Lex http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm és el portal jurídic de recerca de legislació o jurisprudència

. PRE-LEX http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=es per al seguiment de la tramitació dels procediments interinstitucionals

. OEIL Observatori legislatiu del Parlament Europeu www.europarl.europa.eu/oeil seguiment de la tramitació i agenda de les pròximes fases de tramitació

. N-LEX http://eur-lex.europa.eu/nlex/pays.html?lang=es bases de dades oficials de legislació nacional

. EU LAW www.ec.europa.eu/community_law aplicació de dret de la UE als Estats membres

. CURIA http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308 és la base de dades del Tribunal de Justícia i del Tribunal General   i el Portal Europeu de e-Justícia https://e-justice.europa.eu/home.do?lang=es sobre els procediments, assistència jurídica, glossari de termes i mediació gratuïta

. Base estadística

.EUROSTAT  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
L’Oficina estadística recopila les dades dels instituts nacionals d’estadística dels Estats membres per harmonitzar-los amb una metodologia pròpia i amb elles elaborar les estadístiques oficials de la UE, editades en francès, anglès i alemany.

. Contractació pública

. TED Tenders Electronic Daily,
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do, anuncis de contractes de subministrament d’obra o servei a partir d’un import determinat.

. SIMAP  Sistema d’Informació sobre Contractes Públics que ofereix eines per a empreses que vulguin contractar o accedir a contractació a un altre Estat membre http://simap.europa.eu/supplier/linkssupplier/index_es.htm

. Ocupació

. EURES http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en és el portal europeu per a la mobilitat professional; registre oferta i demanada d’ocupació, permet inserir el CV, cercar ofertes d’ocupació i contactar directament amb empreses de altres Estats membres

. EPSO http://europa.eu/epso la pàgina de l’Oficina de Personal informa sobre les oposicions i pràctiques a les institucions i organismes de la UE

. Joventut

. Portal Europeu de la Joventut http://europa.eu/youth amb informació sobre estudiar o treballar a un altre país, intercanvis, voluntariat

. EUROPASS http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Glossary.csp  relaciona les qualificacions amb l’experiència formativa o laboral per poder accedir a estudis o ocupació a altres Estats membres. Conté el Currículum Vitae Europass, el passaport de les llengües i els documents relacionats amb el suplement al títol o certificat. Dona accés a la xarxa de centres nacionals

.Programes Educatius Europeus www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/europass.html

. Cooperació

.EUROPE.AID  http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_es.htm
base de dades per a la recerca de projectes de cooperació relacionats amb la política exterior de la UE

. Investigació

. CORDIS http://cordis.europa.eu/home_es.html  portal del finançament del Programa Marc per a la Investigació i el Desenvolupament que facilita la participació a activitats d’investigació

. Premsa

. Actualitat i serveis per a la premsa
http://europa.eu/press_room/index_en.htm

. Biblioteca

. ECLAS http://ec.europa.eu/eclas/F catàleg de les biblioteques de la Comissió

. Europeana  www.europeana.eu/portal/ biblioteca digital del patrimoni cultural europeu

. Opinió

. Eurobarometro  http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm publicació de les anàlisi d’opinió 
 
. Unió Europea: tota la informació a la pàgina http://europa.eu/index_es.htm

3.-  REGLAMENTACIONS TÈCNIQUES – TRI

Les administracions públiques de la Unió Europea poden formular observacions i emetre dictàmens raonats en relació amb els projectes de reglaments tècnics o de reglaments relatius als serveis, notificats pels altres Estats membres. Per a fer-ho, disposen d’un termini de tres mesos comptadors a partir de la data en què els rebi la Comissió Europea. Podeu consultar els llistats de reglamentacions tècniques a la web del Servei de Relacions Europees de la Direcció General de Relacions institucionals i acció exterior. Així mateix, al web del CBE hi trobareu aquests llistats classificats per matèries. Aquestes relacions inclouen la referència, el títol de la disposició i la data en la qual expira el termini de revisió. En tot cas, cal tenir en compte que el Servei de Relacions Europees és l’òrgan encarregat de tramitar les observacions que poden fer les administracions públiques de les Illes Balears.

4.-  PUBLICACIONS: a la llibreria en línia de la Unió Europea EU Bookshop www.bookshop.europa.eu