Convocatòria europea - Programa
Convocatòria del Programa Justícia , Acords Marc d'Associació per a 4 anys - JUST-NETW-2017
Objectiu

La Direcció General d'Investigació i Innovació llança una convocatòria amb la finalitat de contribuir als objectius del Programa Justícia: cooperació i formació en l'àmbit judicial, millorar l'accés a la justícia i promoció d'iniciatives en l'àmbit de la política de drogues. Aquesta convocatòria cobrirà dues accions:
1. Acords Marc d'Associació de 4 anys amb xarxes que treballen per facilitar l'accés a la justícia de totes les persones, inclosa la promoció i la protecció dels drets de les víctimes de la comissió de delictes i dels drets de defensa.
2. Acords Marc d'Associació de 4 anys per donar suport a xarxes europees actives en la promoció de la cooperació en l'àmbit civil i i/o penal. 

Activitats a desenvolupar

Per a la primera acció: activitats analítiques, activitats de formació, aprenentatge recíproc, cooperació, sensibilització i activitats de difusió amb valor afegit europeu. En l'àmbit dels drets de les víctimes, les activitats s'han d'orientar a l'aplicació pràctica de les lleis rellevants en aquesta matèria com per exemple la Directiva 2012/29/UE mitjançant l'intercanvi de bones pràctiques o mètodes d'implementació de les lleis comunitàries.

Per a la segona acció: quant a la cooperació judicial en assumptes civils es dóna prioritat a les activitats en l'àmbit del dret familiar transfronterer, successions, mediació, reconeixement de l'estat civil, protecció de grups d'adults vulnerables, etc. Quant a assumptes penals la prioritat es donarà a activitats que promoguin l'intercanvi del coneixement i proporcionant orientació en els aspectes pràctics de la implementació del cabal comunitari. Activitats d'anàlisi, recol·lecció de dades, enquestes, activitats de formació, aprenentatge mutu, identificació i intercanvi de bones pràctiques que podrien ser transferides a altres països, augment d'activitats de difusió i sensibilització.


Tipus de destinataris o socis

Organització sense ànima de lucre establerta en qualsevol dels països participants en el programa. Es requereix que l'organització que es presenti, estigui organitzada en l'àmbit europeu i tingui presència en almenys 14 països participants.

Data de publicació29-03-2017
Data límit30-05-2017
Organitzador / Contacte

Comissió Europea
Direcció General d'Investigació i Innovació
EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu 

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-netw-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-NETW-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group
Pressupost o finançament
Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Ruth Vazquez Muñoz


Brussel·les 

socialcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)