Convocatòria europea - Programa
Convocatòria de propostes EaSI 2017 en l'àmbit del treball no declarat VP/2017/005
Objectiu

La Comissió Europea llança aquesta convocatòria amb l'objectiu d'implementar i afegir valor a les activitats indicades en el Programa de Treball de la Plataforma Europea per combatre el treball no declarat. Altres objectius són desenvolupar i finançar iniciatives que promoguin la implementació, el coneixement i el millor cumpliment de normativa europea i comunitària en l'àmbit del treball no declarat. Així es promourà la reducció del treball no declarat i a l'aparició de treballs formals.

El coneixement adquirit amb aquests projectes tambè ajudarà a construir un coneixement basat en l'evidència per un millor disseny de la política en aquest àmbit. 

Activitats a desenvolupar

Els tipus d'activitats que poden finançar-se han d'abordar almenys un dels àmbits d'acció que s'indiquen a continuació:
- Cursos de formació comuns per al personal que participa en les activitats d'aplicació.
- Inspeccions conjuntes i intercanvi de personal de les autoritats encarregades de fer complir la llei.
- Prestació d'assistència tècnica a altres organismes d'observança de la UE/EEE per contribuir a la creació de capacitat, l'aplicació de bones pràctiques, etc.
- Sistemes d'intercanvi d'informació: desenvolupament de sistemes transfronterers d'intercanvi d'informació amb la finalitat de facilitar la cooperació administrativa entre els organismes d'execució.
- Treball col·laboratiu en forma d'intercanvi d'informació i aprenentatge mutu entre autoritats.
- Campanyes conjuntes de sensibilització/ campanyes sectorials específiques/ campanyes transfrontereres regionals. 

Tipus de destinataris o socis

1. Autoritats públiques d'execució com inspectors de treball, d'hisenda, autoritats duaneres, institucions de migració, ministeris encarregats del treball no declarat, la policia i l'oficina del fiscal.
2. Organitzacions-interlocutors socials.

Més informació la podeu trobar al punt 6 de la convocatòria

Data de publicació13-03-2017
Data límit12-06-2017
Organitzador / Contacte

Comissió Europea
Direcció General d'ocupació, Assumptes Socials i Inclusió. 

empl-vp-2017-005@ec.europa.eu 

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=509&furtherCalls=yes
Pressupost o finançament

El pressupost total és de 1,000,000.00 €.

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Ruth Vazquez Muñoz


Brussel·les 

El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)