Nova simplificació de les normes de política agrícola de la UE

El conjunt de modificacions que es preveu entrin en vigor l’1 de gener de 2018 s’inscriu en la línea de simplificació i modernització de la política agrícola comú (PAC).

Després de l’adopció per part del Consell de Ministres d’Agricultura i el Parlament Europeu de la part corresponent a l’agricultura i el desenvolupament rural del nomenat Reglament “òmnibus”, estarà vigent des de l’1 de gener de 2018 tota una sèrie de millores rellevants de la normativa agrària de la UE. Aquest Reglament modifica el Reglament Financer pel qual es regeix l’execució del pressupost de la UE, així com altres quinze acte legislatius referits a diferents sectors, inclòs el de l’agricultura.

El Reglament “òmnibus” simplifica i reforça les actuals normes de la UE sobre un ampli ventall de qüestions agràries. Aquest Reglament és el darrer d’una sèrie de mesures de simplificació i modernització aplicades per la Comissió.

En el següent enllaç apareixen qualcunes millores substancials que inclou el reglament "òmnibus", recollides pel comunicat de premsa de la Comissió Europea: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5242_es.htm

18-12-2017

Nicolau Ramos Font
Brussel·les

environmentcbalears.eu

Adreça Brussel·les: 3-5, ave.Arts, 7th floor, 1210-Brussels
Tel : (+32) 22 23 14 10 / Fax : (+32) 22 23 25 24 / europacbalears.eu