Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Accepto | Más información
Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme Europe Direct Mallorca Centre Documentació Europea Illes Balears

  Llistat de Programes
EACEA 10/10, Assistència per a la cooperació a Europa en matèria d?educació i formació (2010/C 73/09) - A) Incrementar el grau de sensibilització a nivell nacional sobre les estratègies d´aprenentatge permanent i sobre la cooperació a Europa en matèria d´educació i formació.

Donar suport a l’elaboració i l’aplicació d’estratègies i polítiques d’aprenentatge permanent coherents i exhaustives en els àmbits nacional, regional i local, que cobreixin i interconnectin tots els tipus d’educació (formal, no formal, informal) i tots els nivells d’aprenentatge (educació infantil, primària, secundària, superior, d’adult, estudis tècnics i formació professional inicial i contínua), creant nexes amb altres àrees polítiques pertinents (per exemple, ocupació i inclusió social), mitjançant:

•  activitats de sensibilització i creació de fòrums i xarxes nacionals i transnacionals,

•  suport a la dilucidació dels principals factors crítics que influeixen sobre l´èxit de les estratègies i polítiques d’aprenentatge permanent implantades,

• intercanvi d’experiències i bones pràctiques, així com d’experimentació conjunta, posada a prova i transferència de pràctiques innovadores en matèria de formulació i aplicació d’estratègies i polítiques d’aprenentatge permanent,

•  garantia d’un alt compromís institucional, així com de coordinació, consulta i associació amb totes les parts interessades i els professionals,

•  implantació d’estratègies i polítiques d’aprenentatge permanent eficients i equitatives amb la finalitat d’aconseguir la inclusió social.


EACEA 10/10, "Assistència per a la cooperació a Europa en matèria d?educació i formació (2010/C 73/09)" ? B) Donar suport a la cooperació transnacional en el desenvolupament i aplicació d?estratègies d?aprenentatge permanent d?àmbit nacional i regional

Donar suport a l’elaboració i l’aplicació d’estratègies i polítiques d’aprenentatge permanent coherents i exhaustives en els àmbits nacional, regional i local, que cobreixin i interconnectin tots els tipus d’educació (formal, no formal, informal) i tots els nivells d’aprenentatge (educació infantil, primària, secundària, superior, d’adult, estudis tècnics i formació professional inicial i contínua), creant nexes amb altres àrees polítiques pertinents (per exemple, ocupació i inclusió social), mitjançant:

•  activitats de sensibilització i creació de fòrums i xarxes nacionals i transnacionals,

•  suport a la dilucidació dels principals factors crítics que influeixen sobre l´èxit de les estratègies i polítiques d’aprenentatge permanent implantades,

• intercanvi d’experiències i bones pràctiques, així com d’experimentació conjunta, posada a prova i transferència de pràctiques innovadores en matèria de formulació i aplicació d’estratègies i polítiques d’aprenentatge permanent,

•  garantia d’un alt compromís institucional, així com de coordinació, consulta i associació amb totes les parts interessades i els professionals,

•  implantació d’estratègies i polítiques d’aprenentatge permanent eficients i equitatives amb la finalitat d’aconseguir la inclusió social.


EACEA/05/10, Programa Media 2007- Suport a la distribució de vídeo i cinema digita

Donar suport a la creació i explotació de catàlegs d´obres europees que es distribuiran digitalment traspassant les fronteres a una audiència més ampla i/o exhibidors cinematogràfics a través de serveis de distribució avançats, integrant si procedeix sistemes de seguretat digital per protegir el contingut en línia.

Sí.


Suport a les estratègies per reduir les desigualtats en salut (PROGRESS)

Donar suport econòmic a les autoritats nacionals i regionals dels països que participen en el Programa PROGRES per:

 • Millorar el coneixement sobre les desigualtats en salut, incloent la seva extensió i determinants,
 • Desenvolupar i planificar estratègies per reduir les desigualtats en salut,
 • Impulsar la implementació de dites estratègies,
 • Avaluar les estratègies

En suma, es tracta d'estimular la reflexió sobre les desigualtats en salut, planificar estratègies polítiques i possibilitar la seva implantació.  


Desenvolupament d'activitats de prevenció per frenar la desertificació a Europa

La Unitat d’Aigua de la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea seleccionarà de 3 a 5 projectes pilots multidisciplinaris i integrats que demostrin, amb enfocaments de baix cost, el potencial de les tècniques d’estalvi d’aigua que milloren les condicions humanes i ambientals en la UE.


Abierta Convocatoria de Propuestas para el Programa Aprendizaje Permanente

Los objetivos generales de la convocatoria son:

- apoyar la coordinación y la colaboración entre las partes interesadas para contribuir a la aplicación nacional de las cuatro prioridades estratégicas del "Marco estratégico para la cooperación europea en educación y formación" (ET 2020),
- apoyar la cooperación transnacional y el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la aplicación de estrategias de aprendizaje permanente y las políticas tanto a nivel nacional como regional
- apoyar la identificación de los principales factores críticos y comunes a través de la experimentación, ensayos; así como difundir la innovación la implementación exitosa de estrategias de aprendizaje permanente.

Se busca que las propuestas apoyen el establecimiento y aplicación de estrategias de aprendizaje permanente y las políticas a nivel nacional, regional y local,  los distintos niveles de aprendizaje (preescolar, primaria, secundaria, superior, de adultos, formación profesional inicial y continua), y los vínculos con otros sectores políticos pertinentes (por ejemplo, el empleo y la inclusión social).


Programa Energia Intel?ligent per a Europa - CIP-IEE-2010

 • Assegurar uns preus de l'energia sostenibles i competitius a Europa.
 • Fomentar l'eficiència energètica i la utilització racional dels recursos energètics.
 • Promoure fonts d'energia noves i renovables, i fomentar la diversificació energètica.
 • Promoure l'eficiència energètica i l'ús de fonts d'energia noves i renovables en l'àmbit del transport.


Projecte pilot - Condicions de vida i de treball dels treballadors desplaçats dins la UE

 • Millorar el coneixement de les condicions de vida i de treball dels treballadors desplaçats
 • Clarificar els aspectes jurídics relatius a la implantació i aplicació de la Directiva 96/71/CE sobre el desplaçament dels treballadors i desenvolupar bones pràctiques per evitar problemes associats a dita mobilitat
 • Promoure l'intercanvi d'informació i experiència entre les parts interessades que estiguin implicades activament en el seguiment de les condicions laborals dels treballadors desplaçats
 • Promoure la cooperació transnacional entre les parts interessades i la divulgació de bones pràctiques


EACEA/04/10, "Suport a la realizació de projectes pilot"

Donar suport a projectes pilot per adaptar-se a l´evolució del mercat, donant especial importància a la introducció i utilització de tecnologies de la informació i la comunicació.


Convocatòria de propostes per establir xarxes de cooperació d?ONG?s a nivell europeu (PROGRESS)

Recolzar els actors nacionals dels països participants en la promoció de la inclusió social, la lluita contra la discriminació, la promoció de la igualtat de gènere, la integració de persones amb discapacitat i la representació de la població d’ètnia gitana.

Activitats del CBE
CBE UE Altres
Perfil de contractant